De grens van het Romeinse rijk


Het huidige Nederland werd 2000 jaar geleden in tweeën gedeeld: ten zuiden van de Oude Rijn (limes) ontstond een georganiseerde staat onder Romeins bewind, terwijl ten noorden van de grens de Romeinse invloed relatief gering blijft. De volken die in het noorden en in de limesstreek wonen, zoals de Friezen, Bataven en Cananefaten, staan zeker niet allen op vijandige voet met de Romeinen. De Friezen helpen de Romeinen regelmatig en betalen belasting in de vorm van dierenhuiden. De Bataven leveren op hun beurt veel soldaten aan de Romeinen en spelen zo een belangrijke rol in het Romeinse leger. Ondanks de afbakening is er ook sprake van wederzijdse handel. Toch gaat het een paar keer mis: in 28 n.Chr. komen de Friezen in opstand, nadat de belastingeisen flink zijn opgevoerd. In 69 n.Chr. komt het ook bij de Bataven tot een grote opstand nadat ze als gevolg van politieke spanningen in Rome plotseling heel veel extra soldaten moeten leveren. Bron: www.romeinselimes.nl

1655